<% cid = 0 vardate=Date varIP=session("varIP") pdate=session("date") pquant = Request.Form("quant") if Request.Form("pg") = "" then pageno= Request.QueryString ("pg") else pageno= Request.Form("pg") end if if Request.Form("select1") = "" then cat = Request.QueryString ("select1") else cat = Request.Form("select1") end if if Request.Form("proid") = "" then pid = Request.QueryString ("proid") else pid = Request.Form("proid") end if if Request.Form("submit") = "" then submit = Request.QueryString ("submit") else submit = Request.Form("submit") end if %>
ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์
ผลิต และจัดจำหน่ายโคมไฟถนน LED ไฟสปอตไลท์ ไฟพลังสูง คุณภาพมาตรฐาน มอก.
ผู้ผลิตหลอดไฟภายใน LED ประหยัดพลังงาน คุณภาพมาตรฐานสูง
หลอดไฟดาวน์ไลท์ ไฟแทร็คไลท์ หลอดไฟ LED เม็ดหลอดคุณภาพสูง

บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

HIGHLIGH ELECTRONICS COMPANY LIMITED

"มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

            บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ส่องสว่าง หลอดไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า ซึ่งในสมัยนั้น มีการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นไปอย่างแพร่หลาย แต่ต่อมาด้วยเทคโนโลยีการผลิตของอุปกรณ์ส่องสว่างที่มี ประสิทธิภาพ สามารถที่จะ ให้ความสว่างได้มากกว่าของหลอดแอลอีดีทาง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ และความสามารถของ LED จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทรงคุณประโยชน์ และทันต่อยุคสมัย จึงได้เริ่มดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย หลอดไฟ โคมไฟแอลอีดี โดยนับเป็นเจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ที่มีการผลิตและจำหน่าย หลอดไฟ แอลอีดี ภายในประเทศฯ

            บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการลดการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้น ที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ของหลอดไฟแอลอีดี และยังเป็นการ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลอดแอลอีดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

            ทาง บริษัทฯ ได้กำหนดระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตาม นโยบายคุณภาพ ดังกล่าว และยังมีการกำหนดระบบการจัดการระบบคุณภาพสำหรับนำไปปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิผลและคงไว้ ซึ่งระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตและบริการ เป็นไปตามข้อกำหนดและสามารถ สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจ แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด